Ce este Evanghelia

Ce este Evanghelia

DESPRE MÂNTUIREA PRIN CRISTOS

Intro

Vreau să fie clar: textul acesta vorbește despre Dumnezeu. Și înțeleg dacă îți vine să-ți dai ochii peste cap și să oftezi. Poate ai mai primit pliante cu informații similare, poate nu crezi că există Dumnezeu sau că vreau doar sa-ți predic o religie care e făcută pentru a controla oamenii slabi intelectual.

Dar oricare ar fi reacția ta, vreau să fac apel la răbdarea și rațiunea ta, și să citești ceea ce îți scriu în continuare.

Și vreau să te rog lucrul acesta pentru că în mod sincer și autentic îți vreau binele și îmi doresc să fii binecuvântat și să trăiești veșnic. În ciuda faptului că nu te cunosc, știu cu certitudine că ai fost creat după chipul și în asemănarea lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că meriți demnitate, dragoste și respect prin simpla ta natură, prin ceea ce ești.

1. Creația & Căderea

Sau cum a ajuns omenirea în starea actuală

Așa ne-a creat Dumnezeu de la început: buni, perfecți, drepți și plăcuți, făcuți pentru a trăi veșnic în prezența Lui, pentru gloria Lui.

Dar El a pus în noi și o voință, că să fim creaturi libere, iar noi am ales, prin propria noastră libertate, să respingem legea morală a lui Dumnezeu și să ne opunem Lui. Asta este ceea ce Scriptura numește păcat. Lucrul acesta a creat o separare profundă între noi și El, pentru că ceea ce este perfect sfânt, drept și moral nu poate sta în prezența a ceea ce este corupt, decăzut și imoral.

Și pentru că am ajuns separați de Dumnezeu, El care este originea a tot ce este bun și plăcut, ne-am separat și de aceste binecuvântări de care nu am mai beneficiat. Astfel, lucruri precum nedreptatea, ura, violența, minciuna și orice lucru rău au apărut în lume, iar noi am fost pionierii lor. Dar mai presus de toate, moartea însăși a apărut în lume. Scriptura spune că plata păcatului este moartea. Dar, pe lângă moartea fizică, a corpului, există o moarte mult mai apăsătoare, anume moartea spirituală, pe care Scriptura o numește moartea a doua. Acest termen descrie separarea absolută, veșnică și iremediabilă de Dumnezeu.

Pentru că Dumnezeu are un caracter perfect și este manifestarea supremă și maximală a oricărei virtuți, inclusiv dreptatea, El nu poate trece cu vederea faptele noastre imorale și nedrepte, chiar dacă suntem creația Lui și ne iubește. De asemnea, noi nu putem face fapte bune ca să contrabalansăm păcatele noastre.

2. Judecata Dreaptă

Sau de ce Dumnezeu nu poate trece cu vederea faptele răului

Imaginează-ți următoarea situație: un șofer băut te lovește pe trecerea de pietoni și ca urmare, ajungi cu ambele picioare rupte. Ulterior ajungeți amândoi în fața unui judecător, pentru ca șoferul să fie judecat și să-și primească pedeapsa bine meritată. Dar, în timpul sesiunii, judecătorul spune că șoferul este propriul lui fiu și de aceea decide că îi va ierta complet fapta și că nu va avea nimic de plătit. Sau, într-o situație similară, judecătorul ia decizia să treacă complet cu vederea faptele șoferului pentru că acesta a făcut mult voluntariat la un ONG sau a donat bani către acesta.

În ambele cazuri ai fi absolut cuprins de furie din cauza nedreptății comise de judecător. Mai mult, ai afirma că acesta nu merită nici titlul, nici autoritatea de judecător, pentru că și-a abandonat menirea, și-a ratat scopul. Tot astfel, Dumnezeu care este Judecătorul suprem și Cel care susține dreptatea în întreaga creație, nu poate trece cu vederea niciun păcat, oricât de mic ar fi, datorită naturii Lui perfecte.

3. Natura noastră

Sau de ce avem nevoie de mântuire

Noi toți ne aflăm în locul șoferului din ilustrație. Scriptura spune că nu există niciun om, nici măcar unul, care să fie drept, care să nu fi comis vreodată vreun păcat. Scriptura afirmă că până și cele mai neînsemnate fapte rele, care ies la suprafață, arată de fapt către profunzimea corupției din inimile noastre.

Motivul pentru care nu toți oamenii sunt ucigași, violatori sau hoți este prezența anumitor constrângeri din partea societății sau a statului, pe care tot Dumnezeu le-a instaurat. Dar natura reală a omului este vizibilă în lipsa constrângerilor: poate când devii șeful unui stat autoritar, cum au fost Hitler, Stalin sau Mao, și omori zeci de milioane de oameni; poate când nu trebuie să dai socoteală nimănui și abuzezi persoane în ascuns; poate când există neajunsuri la sistemul judiciar și furi fără să te temi de repercusiuni, etc.

Cu toții suntem părtași ai aceleiași naturi păcătoase și deci capabili de aceleași fapte corupte. Din acest motiv, Scriptura spune că dacă doar urâm pe cineva, acest lucru este echivalent cu a omorî acel om. Sau dacă doar ne uităm cu poftă sexuală la cineva, acest lucru este echivalent cu a comite adulter, cu a fi necredincios față de partenerul nostru.

VESTEA BUNĂ

A MÂNTUIRII NOASTRE

Sau cum putem avea viață veșnică în Isus Cristos

Dar Dumnezeu, fiind și manifestarea perfectă a dragostei (ea avându-și chiar originea în El) a vrut să ne ofere o cale pentru restaurarea noastră. Nu doar pentru a ne scăpa de judecata și mânia lui dreaptă, dar și pentru a reconcilia relația noastră cu El, ca să putem din nou să stăm în prezența Lui și să trăim viața veșnică alături de El.

Modul prin care Dumnezeu a realizat lucrul acesta a fost prin trimiterea Fiului Său, Isus Cristos. El, fiind una cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu însuși, a coborât din cer, a luat un trup omenesc și a umblat printre noi, trăind o viață perfectă, lipsită de orice păcat. Apoi, a murit pentru păcatele noastre, a fost înmormântat, a înviat a treia zi, conform Scripturilor, achitând astfel pe deplin plata păcatelor noastre.

Iar acum, El ne cheama pe noi toți să ne întoarcem de la păcatele noastre către El, să credem în El, ca să primim iertarea de păcate, iar El ne va schimba, ne va da o inimă nouă, o viață nouă, ca să trăim în concordanță cu legea morală, în dragoste, pace, sfințenie și bunătate, iubindu-L pe El și pe cei din jurul nostru.

Și acesta este motivul pentru care ți-am scris aceste lucruri. Tu, la fel ca mine și ca orice alt om, te-ai născut în păcat și ai trăit în el și, prin urmare, ești sub judecata și mânia lui Dumnezeu. Înaintea noastra este o zi în care fiecare dintre noi va muri și va fi pus față în față cu Judecătorului Universului.

Dacă în ziua aceea apărarea noastră va fi un apel la necunoștință, la faptele noastre care nu sunt “atât de rele” ca a altora sau la faptele noastre bune, nu vom putea sta în picioare înaintea Lui și vom fi condamnați la existență în separarea completă de Dumnezeu, în pedeapsa veșnică de unde nu mai exista întoarecere.

Dar dacă ne vom întoarce la Dumnezeu, prin credința în Isus Cristos, prin respingerea oricărui rău și a oricărui păcat, în ziua aceea Dumnezeu va declara că suntem lipsiți de orice vină și vom fi primiți în Cer, alături de Dumnezeu și de toți ceilalți sfinți care au crezut, pentru veșnicie, unde vom avea trupuri glorificate și unde nu va mai exista păcat, întristare sau suferință.

Acum te chem și pe tine, personal, să crezi.

Caută aceste lucruri, cere-i lui Dumnezeu în rugăciune să-ți arate dacă lucrurile acestea sunt așa cum ți le prezint eu. Citește Biblia, care este revelația lăsată de Dumnezeu însuși omenirii, ca să descoperi măreția și gloria lui Dumnezeu. Vino la Cristos și renunță la faptele păcatului, ca să nu rămâi separat de Dumnezeu, mort în păcatele tale, ci să ai viața veșnică și să te bucuri de Dumnezeu pentru vecie.


ABOUT SALVATION THROUGH CHRIST

Intro

I want to be clear: this text is talking about God. I understand if you feel like rolling your eyes and sighing. Maybe you have received leaflets with similar information before, maybe you don’t believe there is a God, or that I just want to preach a religion that is made to control intellectually weak people.

Whatever your reaction, I want to appeal to your patience and also your heart. Please read the following text knowing that what is written is done so out of love.

I want to ask you this because I sincerely and genuinely want the best for you. I want you to be blessed and live forever. Despite the fact that I do not know you, I know for certain that you were created in the image and likeness of God. This means that you deserve dignity, love and respect simply by your nature, by who you are.

1. Creation & Fall

Or how humanity got to its current state

This is how God created us from the beginning: good, just and pleasant, made to live forever in His presence, for His glory.

He created us with a will. We were free creatures. Sadly, we chose, by our own freedom, to reject God’s moral law and oppose Him. This is what Scripture calls sin. This created a deep separation between us and Him, because that which is perfectly holy, righteous, and moral cannot stand in the presence of that which is corrupt, fallen, and immoral.

In our sin, we became separated from God, He who is the origin of all that is good and pleasant. We also separated ourselves from the blessings of good creation. Thus, things like injustice, hatred, violence, lying and every bad thing appeared in the world, and we were their pioneers. Above all, death itself appeared in the world. Scripture says that the wages of sin is death. Even worse, besides the physical death of the body, there is a much more pressing death, namely spiritual death, which the Scripture calls the second death. This term describes absolute, eternal and irremediable separation from God.

Because God has a perfect character and is the supreme and maximal manifestation of all virtue, including justice, He cannot overlook our immoral and unjust deeds, even though we are His creation and He loves us. Likewise, we cannot do good deeds to counterbalance our sins.

2. Righteous Judgment

Or why God cannot overlook the deeds of evil

Imagine the following situation: a drunk driver hits you in the crosswalk, and as a result, you end up with both legs broken. Afterwards, you both end up in front of a judge, so that the driver can be tried and receive his well-deserved punishment. During the session, the judge says that the driver is his own son and therefore decides that he will completely forgive his deed and that he will not have to pay anything. Or, in a similar situation, the judge makes the decision to completely overlook the driver’s actions because he has done a lot of volunteering or donated money to it.

In both cases you would be absolutely furious at the injustice of the judge. Moreover, you would say that he deserves neither the title nor the authority of a judge, because he has abandoned his purpose, missed his goal. Likewise, God who is the supreme Judge and the One who upholds justice in all creation, cannot overlook any sin, no matter how small, because of His perfect nature.

3. Our nature

Or why we need salvation

We are all in the driver’s seat in the illustration. Scripture says that there is no man, not even one, who is righteous, who has never committed some sin. Scripture states that even the smallest of evil deeds, which come to the surface, actually point to the depth of corruption in our hearts.

The reason why not all people are murderers, rapists or thieves is the presence of certain constraints from society or the state, which God also instituted. The real nature of man is visible in the absence of constraints: perhaps when you become the head of an authoritarian state, as Hitler, Stalin or Mao were, and kill tens of millions of people; maybe when you don’t have to answer to anyone and abuse people in secret; maybe when there are shortcomings in the judicial system and theft without fear of repercussions, etc.

We are all partakers of the same sinful nature and therefore capable of the same corrupt deeds. For this reason, Scripture says that if we merely hate someone, this is equivalent to killing that person. Or if we just look at someone sexually, this is tantamount to committing adultery, to being unfaithful to our partner.

THE GOOD NEWS

OF OUR SALVATION

Or how we can have eternal life in Jesus Christ

But God, being also the perfect manifestation of love (having its very origin in Him) wanted to offer us a way for our restoration. Not only to save us from his righteous judgment and wrath, but also to reconcile our relationship with Him so we can once again stand in His presence and live eternal life with Him.

The way God accomplished this was by sending His Son, Jesus Christ. He, being one with God the Father and God himself, came down from heaven, took a human body and walked among us, living a perfect life, free from all sin. Then He died for our sins, was buried, rose again on the third day according to the Scriptures, thus fully paying the penalty for our sins.

And now, He is calling us all to turn from our sins to Him, to believe in Him, to receive the forgiveness of sins, and He will change us, give us a new heart, a new life, so that we can live as God’s children.

This is why I have written these things to you. You, like me and every other man, were born in sin and lived in it. Therefore, you are under the judgment and wrath of God. Ahead of us is a day when each of us will die and be brought face to face with the Judge of the Universe.

If in that day our defense will be an appeal to ignorance, to our deeds that are not „so bad” as others’, or to our good deeds, we will not be able to stand before Him. We will be condemned to exist in complete separation by God, in eternal punishment of fire and suffering from which there is no return.

However, if we return to God, by faith in Jesus Christ, then on that day God will declare that we are free from all guilt and we will be received in Heaven, together with God and all the other Christians who believed, for eternity, where we will have glorified bodies and where there will be no more sin, sorrow or suffering.

Now I call you to believe.

Look for these things, ask God in prayer to show you if these things are as I present them to you. Read the Bible, which is God’s own revelation to mankind, to discover the greatness and glory of God. Come to Christ and renounce the deeds of sin, so that you will not remain separated from God, dead in your sins, but have eternal life and enjoy God forever.